За дорученням Держпраці здійснюються заходи контролю повноти та своєчасноті виплати заробітної плати медичним працівника

0
859

Права медичних працівників можна вмістити в окремий перелік, обов’язки — у всеосяжну клятву Гіппократа: «згоріти самому», освітлюючи дорогу життя пацієнтів».

Важливою проблемою є оплата праці медпрацівників в умовах пандемії. Медичні працівники виявляють громадянську відповідальність та людську мужність, надаючи допомогу хворим в умовах підвищеного ризику для здоров’я, надмірного фізичного та психоемоційного навантаження.

З метою вирішення проблем з оплатою праці медичних та інших працівників Держпраці України видано окреме доручення:

  1. Ініціювати перед обласнимидержавнимиадміністраціями проведення спільних нарад із заінтересованими органами з питань забезпечення виплати у повному обсязі заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності
  2. До 09.07.2020 року забезпечитипроведенняінспекційних відвідувань у всіх закладах охорони здоров’я, які уклали договори із Національною службою здоров’я України (перелік додається) про надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою распіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом SARS-CoV-2, з питань своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати.
  3. До 25.06.2020 з метою забезпеченнявиконаннязавдань, визначених пунктом 2 доручення, визначити графіки проведення інспекційних відвідувань шляхом внесення запланованої дати початку інспекційного відвідування до звітної форми.

ГУ Держпраці у Донецькій області завжди вживає заходів для ефективної співпраці з роботодавцями і працівниками, їхніми організаціями та надає перевагу реалізації превентивних заходів, спрямованих на забезпечення додержання норм трудового права та запобігання негативним наслідкам за результатами контролю. 

Враховуючи вищевикладене Головне управління Держпарці у Донецькій області звертає увагу керівників закладів охорони здоров’я на наступне.

Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання .( стаття 21 Закону України «Про оплату праці» 24 березня 1995 року № 108/95-ВР)

Суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами. .( стаття 21 Закону України «Про оплату праці» 24 березня 1995 року № 108/95-ВР)

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата. Це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми

Заробітна плата працівнику має бути нарахована відповідно до вимог чинного законодавства, колективного договору, відповідно до укладеного трудового договору і включати всі виплати, на які працівник має право. Відсутність фінансування не є підставою для не нарахування виплат.

Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про оплату праці» , статті 110 КЗпП при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

Серед поширених порушень з оплати праці нерідко є  на нарахування та не виплата індексації заробітної плати, неправильний розрахунок середньої заробітної плати у випадках її збереження, недостовірний облік витрат робочого часу і не нарахування заробітної плати у повному обсязі за надурочні роботи.

Керівникам медичних закладів , крім вищезазаначених випадлків порушень законодавства слід звернути окремо увагу на забезпечення нарахування та виплату доплат працівникам за роботу в умовах коронавірусу, передбачених  законодавством:

За березень 2020 року відповідно до статті ст. 40 Закону від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  наказу Міністерства  праці та соціальної  політики «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб» від 02.06.2003  N 145, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 р.  за N 523/7844 , наказу МОЗ України від 2.04.2020 № 768 «Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у  ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року».

За квітень 2020 року відповідно до Закону України № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19)», Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Також особливу увагу слід звернути на своєчасніть виплати заробітної плати, в тому числі за першу половину місяця, за  період відпустки, у разі звільнення працівника.

 Відповідно до статті 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.(стаття 116 КЗпП).