У відповідності до ст.13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т.ч. – організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Проведення лабораторних досліджень шкідливих виробничих факторів хімічної природи проводиться із встановленою періодичністю відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі – ГОСТ 12.1.005-88): так пунктом 3.2 передбачено, що вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони підлягає систематичному контролю для попередження можливості перевищення їх гранично допустимих концентрацій. Періодичність контролю регламентована пунктом 4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 в залежності від класу небезпеки речовин: речовини І класу небезпеки досліджуються не рідше одного разу на 10 днів, ІІ класу – не рідше 1 разу на місяць, ІІІ та ІV класу – не рідше 1 разу на квартал. При можливому надходженні в повітря робочої зони речовин з гостронаправленним механізмом дії, на виробництві повинен бути організований безперервний контроль з сигналізацією про перевищення гранично допустимої концентрації.

Лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів фізичної (шум, вібрація, інфрачервоне, неіонізуюче та іонізуюче випромінювання тощо) та біологічної природи проводяться з періодичністю, регламентованою відповідними санітарними правилами та нормами, а також деякими галузевими та міжгалузевими стандартами.

Результати лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу використовуються під час складання акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам. Відповідно до п.3.1 Наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці і подає ці дані до територіального органу Держпраці з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.

Лабораторні дослідження умов праці проводяться лабораторіями, які акредитовані на право проведення досліджень у встановленому законодавством порядку, що повинно бути підтверджено відповідним дозвільним документом – Свідоцтвом про технічну компетентність.