ПОЛОЖЕННЯ про Громадську Раду при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області 0 171

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного управління

Держпраці у Донецькій області

__________________ В.П. Шубін

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську Раду при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області

1. Громадська рада при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області (далі – Громадська Рада) постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

3. Основними завданнями громадської ради є:

-створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

-здійснення громадського контролю за діяльністю Головного управління Держпраці у Донецькій області у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, інспекції з питань праці;

-сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

-сприяння вдосконаленню механізмів взаємодії Головного управління Держпраці у Донецькій області з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, видавництвами, засобами масової інформації, а також іншими підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких впливає на стан промислової безпеки, гірничого нагляду та з питань праці, виховання у громадян України свідомого ставлення щодо необхідності дотримуватися правил безпеки на виробництві, дотримання норм трудового законодавства;

-проведення роз’яснювальної роботи, популяризації у суспільстві перспективних ідей, пов’язаних зі зміною законодавства України у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці та інспекції праці.

Діяльність Громадської Ради ґрунтується на принципах гласності, відкритості, рівності та добровільності.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Головному управлінню Держапраці у Донецькій області(далі – ГУ Держпраці), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає ГУ Держпраці пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає ГУ Держпраці обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи ГУ Держпраці;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо), що діють відповідно до регламенту Громадської Ради;

2) отримувати в установленому порядку від ГУ Держпраці інформаційні, аналітичні, нормативно-правові матеріали (та їх проекти) та інші документи з питань, що належать до компетенції ГУ Держпраці;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від ГУ Держпраці інформацію, документацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від ГУ Держпраці проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) залучати фахівців ГУ Держпраці (за згодою керівництва ГУ Держпраці) для підготовки матеріалів до засідань Громадської Ради, а також підготовки інших інформаційних матеріалів;

Члени громадської ради мають право доступу в установленному порядку до приміщень, в яких розміщене ГУ Держпраці у Донецькій області.

6. До складу громадської ради при ГУ Держпраці можуть бути обрані представникиагромадських, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

До складу громадської ради при ГУ Держпраці може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради ГУ Держпраці у Донецькій області утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при ГУ Держпраці вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. Засідання ініціативної групи є легітимним при участі 2/3 складу.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ Держпраці в обов’язковомупорядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативноюгрупою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності (досягнення) інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

Ініціативна група у триденний термін проводить розгляд наданих заяв та приймає рішення щодо кандидатур до нового складу громадської ради.

На підставі розгляду поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів при ГУ Держпраці, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведенняустановчих зборів, про що орган
повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів ГУ Держпраці з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар,лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органівиконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. ГУ Держпраці затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради:

-організовує діяльність громадської ради;

-скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-підписує документи від імені громадської ради;

-представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-може брати участь у засіданнях колегії органу.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник Головного управління Держпраці у Донецькій області, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ГУ Держпраці у Донецькій області.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ГУ Держпраці.

Рішення ГУ Держпраці, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ГУ Держпраці та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує ГУ Держпраці та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

                                       Голова Громадської Ради                   Ширяєв В.В.

                                       Секретар Громадської Ради              Ляпустін Д.В.

Попередня статтяНаступна стаття

Кандидати, делеговані від інститутів громадянського суспільства, які подали документи для участі в установчих зборах 0 148

№ п/п Назва інституту громадянського суспільства Кандидат, делегований  від інституту громадянського суспільства
1 Громадська організація КЛУБ “Вавілон” Ширяєв Володимир Вікторович
2 Всеукраїнська Благодійна Організація “Фундація розвитку екологічних та енергетичнів ринків” Музикантов Андрій Ігорович
3 Громадська організація “Чисте поле” Жовтоножко Дмитро Валерійович
4 Громадська організація “Новий світ” Стебель Олексій Леонідович

Повідомлення керівникам інститутів громадянського суспільства 0 111

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства (громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані в установленому порядку і провадять діяльність на території України), подати заявки для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Головному управлінні Держпраці у Донецькій області.
Склад Громадської Ради Головного управління Держпраці у Донецькій області формується на Установчих зборах шляхом рейтингового голосування з числа осіб, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської Ради та кандидатури яких внесені відповідними інститутами громадянського суспільства.
Не можуть бути членами громадської ради народні депутати, посадові особи органів державної влади, навіть якщо їх делегували інститути громадянського суспільства.
До складу зазначеної Громадської ради можуть входити представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, пов’язаній з діяльністю Головного управління Держпраці у Донецькій області (зокрема у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інших питань, визначених Положенням про Державну службу України з питань праці).
Інститути громадянського суспільства делегують лише одного представника незалежно від осередків, філій, представництв.
На установчих зборах має бути особиста присутність осіб, делегованих інститутами громадянського суспільства.
Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи подається Заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (зразок заяви).
До заяви додається:
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (зразок протоколу).
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додатково у електронному вигляді для оприлюднення);
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності) (додатково у електронному вигляді для оприлюднення);
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.
Документи для участі в установчих зборах приймаються до 05 серпня 2016 року включно, з 10:00 до 17:00 щодня, окрім вихідних, за адресою: Головне управління Держпраці у Донецькій області, 85302 Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 82
Установчі збори відбудуться 05 вересня 2016 року.
Початок роботи об 11-00 год.
Місце проведення: Головне управління Держпраці у Донецькій області , 85302 Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 82