Інспектори гірничого управління відвідали шахту ім. М.С. Сургая 0 43

Головний державний інспектор спеціалізованого відділу гірничого нагляду і контролю В. Шевкун та головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Селидівському регіоні Ю. Черній на Державному підприємстві «Шахта ім. М.С. Сургая» провели семінар-нараду щодо доцільністі застосування дегазації пластів і вугленосного масиву, утилізації метану не лише для підвищення безпеки праці і довкілля, а й для отримання економічного зиску на шахтах України з обмеженими об’ємами метановиділення. 
Державні інспектори розповіли, що для боротьби з небезпечними скупченнями метану на шахтах із високим метановиділенням застосовують інтенсивне провітрювання гірничих виробок, дегазацію розроблюваних пластів, суміжних пластів і прошарків (супутників), вміщуючих порід та виробленого простору в цілому. Успішне застосування цих заходів дозволяє підтримувати вміст метану в гірничих виробках в межах норм, прийнятих Правилами безпеки у вугільних шахтах (ПБ), знімати або зменшувати обмеження на продуктивність виймальних комбайнів, збільшувати навантаження на очисні вибої за газовим фактором. 
Було звернено увагу, що ще одним аспектом проблеми видаленого з шахти метану є забруднення атмосфери. Основна частина метану, розбавленого у вихідному струмені шахти до концентрації 0,5…0.75 %, викидається в атмосферу вентиляторами головного провітрювання. Значна частина газу, вже вилученого з використанням дегазації, також викидається в атмосферу, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу: метан належить до одного з шести газів, що створюють парниковий ефект, причому 1 тонна метану утримує таку кількість тепла в атмосфері, як 21 тонна СО2. Зменшення викидів метану є ще одним джерелом підвищення ефективності застосування дегазації шляхом продажу емісійних сертифікатів на зменшену величину викидів парникових газів. Економічний ефект від розв’язання проблеми досягається при комплексному підході до її розв’язання з урахуванням, крім зазначених вище факторів, ще й вартості каптованого метану як енергоносія. В цілому, перспективи нарощування уловлювання і корисної утилізації шахтного метану в Україні залежать від майбутніх обсягів видобутку вугілля, модернізації систем дегазації, запровадження технологій щодо використання вентиляційного метану та удосконалення законодавчої бази. Таким чином, видобуток метану вугільних родовищ має високий потенціал в Україні, однак вимагає розробки заходів з державної підтримки таких проектів, а також залучення провідних світових компаній, що володіють сучасними технологіями видобутку. Попередня дегазація вугільних пластів може не лише збільшити національний видобуток природного газу, а й сприяти підвищенню безпеки видобутку вугілля та зменшення викидів метану в атмосферу від цієї діяльності.

Попередня статтяНаступна стаття

Фахівці спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості відвідали ДонНТУ у Покровську 0 33

24 травня начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков та головний державний інспектор відділу Анастасія Варавенко провели семінар зі студентами напрямку підготовки «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» у навчальному закладі «Покровський індустріальний інститут» ДВНЗ ДонНТУ на тему: «Державний нагляд і контроль за станом охорони праці».
Олександр Вілков розповів присутнім про основні повноваження Державної служби України з питань праці, яка реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, а також здійснює державний гірничий нагляд.
Потім Анастасія Варавенко ознайомила студентів з правами і обов’язками державних інспекторів. 
Особливу увагу було звернено на права громадян, охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також відповідальність керівників підприємств за забезпечення виконання законодавчих вимог та нормативно-правових актів з охорони праці відносно прав робітників в області охорони праці. 
Того ж дня, начальник спеціалізованого відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Олександр Вілков та головний державний інспектор Тамара Чернікова прийняли участь у семінарі зі студентами факультету технології і організації виробництва за спеціальністю «Гірництво» ДВНЗ КП ДонНТУ.
Зі вступною промовою виступив Олександр Вілков, піднявши тему: «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».


В ході семінару студентам було роз’яснено, що відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».
Також було зазначено, що згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
Тамара Чернікова проінформувала студентів щодо дії цього порядку, який розповсюджується на:
1) власників підприємств або уповноважені ними органи;
2) робітників;
3) фізичних осіб підприємців;
4) членів фермерських господарств.
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

На підприємстві ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» проводився семінар з охорони праці 0 22

На підприємстві ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» відбувся семінар з охорони праці на тему: «Правильний порядок дій працівників фабрики при виникненні аварії», який організував і провів головний державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у Добропільському регіоні Олександр Рожкін для трудового колективу збагачувальної фабрики в рамках проведення навчальної тривоги на підприємстві. 
Головний державний інспектор доповів про зміст плану ліквідації аварій та послідовність дій робітників при виникненні аварійної ситуації. До відома працівників було доведено, що потрібно робити у випадках, коли ви стали свідком аварії. Адже саме від правильності та своєчасності дій залежить ступінь тяжкості наслідків. Інспектор нагадав працівникам також про послідовність надання першої медичної допомоги постраждалим.